Minimates portrayed by Leonard Nimoy

Star Trek Minimates
"The Cage" Spock "The Cage" Spock
Dress Uniform Spock Dress Uniform Spock
Elf Spock Elf Spock
Mirror Spock Mirror Spock
Mr. Spock Mr. Spock
(3")
Spock Spock
Spock's Brain Spock's Brain
Unification Spock Unification Spock