Minimates portrayed by Sonny Landham

Predator Minimates and Vinimates
Billy Billy